Privacy
Menu

PetTails is een initiatief van Vrienden Diergeneeskunde Universiteit Utrecht. 

Vrienden Diergeneeskunde is een fonds op naam ondergebracht bij het Utrechts Universiteitsfonds, een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Deze website is eigendom van Utrechts Universiteitsfonds. De website is gemaakt met Procurios (www.procurios.com). Een ieder die gebruik maakt van Utrechts Universiteitsfonds - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Utrechts Universiteitsfonds spant zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Utrechts Universiteitsfonds is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Utrechts Universiteitsfonds  geeft geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Utrechts Universiteitsfonds is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht

Utrechts Universiteitsfonds spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een community deelnemer worden geüpload op Utrechts Universiteitsfonds, dan staat de deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De deelnemer vrijwaart Utrechts Universiteitsfonds tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Utrechts Universiteitsfonds zullen Utrechts Universiteitsfonds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Utrechts Universiteitsfonds leeft daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Utrechts Universiteitsfonds geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Procurios geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Utrechts Universiteitsfonds en Procurios krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Kijk ook hier voor de privacyverklaring van Procurios. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Utrechts Universiteitsfonds daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt,  inlogt via een social media profiel of e-mailadres, worden uw gegevens vastgelegd. Utrechts Universiteitsfonds gebruikt uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van de doelstelling van deze community. 

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Utrechts Universiteitsfonds jonger is dan 16 jaar, zal Utrechts Universiteitsfonds, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Utrechts Universiteitsfonds niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Procurios maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Utrechts Universiteitsfonds en Procurios in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

Utrechts Universiteitsfonds behoudt zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

https://www.uu.nl/organisatie/privacyverklaring-universiteit-utrecht